Dlaczego jesteś sprzedawcą, nawet jeśli nic nie sprzedajesz

Sprzedaż

Sprze­daż jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów gospo­darki. Aby firma mogła funk­cjo­no­wać i się roz­wi­jać sprze­daż jest nie­zbędna. To ona jest krwio­bie­giem całego sys­temu. Tech­no­lo­gia pozwala zop­ty­ma­li­zo­wać pro­ces pro­duk­cji i dostawy danego pro­duktu. Nie sta­nowi to zbyt dużego pro­blemu, aby pro­jek­to­wać w jed­nym kraju, pro­du­ko­wać w dru­gim, a sprze­da­wać w trze­cim. Naj­więk­szym wyzwa­niem […]

Czytaj dalej

Wzrok Supermana w sprzedaży i biznesie

Wzrok supermena w biznesie i sprzedaży

Co w pierw­szej kolej­no­ści decy­duje o wyni­kach w biz­ne­sie i sprze­daży?
Od czego powi­nie­neś zacząć, jeżeli chcesz popra­wić rezul­taty jakie uzy­sku­jesz?
Co oddziela osoby ze świet­nymi rezul­ta­tami od tych, któ­rzy nie mogą ruszyć z miejsca?

Dla­czego naj­lepsi w danej branży, wcale nie są tymi naj­bar­dziej utalentowanymi?

Jak to jest, że osoby z wiel­kim poten­cja­łem bar­dzo czę­sto prze­gry­wają z tymi, któ­rych sze­roko rozu­miane zasoby są znacz­nie mniej­sze? […]

Czytaj dalej

Zbuduj zespół, z którego będziesz dumny

Zbuduj zespół z którego będziesz dumny

Nie­za­leż­nie od tego czy roz­wi­jasz wła­sny biz­nes, budu­jesz sieć sprze­daży czy po pro­stu sta­rasz się być lep­szym w tym co robisz, możesz o wiele łatwiej osią­gnąć swoje cele, jeżeli stoi za Tobą zespół ludzi.

Jako lider wywie­rasz na ludzi wpływ. Gdy wycho­dzisz z pokoju ludzie mogą poczuć się więksi lub mniejsi. Poprzez swoje dzia­ła­nia two­rzysz atmos­ferę, która decy­duje czy człon­ko­wie Two­jego zespołu dadzą z sie­bie to co najlepsze.

Naj­lep­sze zespoły to takie, […]

Czytaj dalej

Wyznaczanie celów dla początkujących

Wyznaczanie celów dla początkujacych

Jedną z naj­wspa­nial­szych rze­czy w życiu jest to, że możesz wyzna­czać sobie ambitne cele. Moż­li­wość two­rze­nia pla­nów dzia­łań i znaj­do­wa­nie ście­żek, które dopro­wa­dzą Cię tam gdzie chcesz się zna­leźć daje dużo satys­fak­cji. Poko­ny­wa­nie trud­no­ści i prze­ciw­no­ści rzeźbi Twój cha­rak­ter i daje poczu­cie dumy oso­bi­stej. Znajdź sobie swój wła­sny szczyt, na który chcesz się dostać, a następ­nie zasta­nów się, co trzeba zro­bić, aby go zdo­być. […]

Czytaj dalej

Szanuj swój czas, a będziesz szanowany

Szanuj swój czas a będziesz szanowany.001

Czas jest ogra­ni­czo­nym i nie­od­na­wial­nym zaso­bem. Im szyb­ciej to zro­zu­miemy i zaak­cep­tu­jemy tym lepiej. Jeżeli miał­bym wska­zać na jeden ele­ment, który w naj­więk­szym stop­niu decy­duje o przy­szłych osią­gnię­ciach, to z pew­no­ścią byłby to spo­sób spę­dza­nia czasu w ciągu dnia.

Jeżeli chcesz reali­zo­wać ambitne plany i zamie­rzasz sto­sun­kowo szybko uzy­ski­wać wymierne rezul­taty swo­ich dzia­łań, to Twój czas będzie Twoim naj­cen­niej­szym akty­wem. Nie pozwól się z niego okraść. […]

Czytaj dalej

Dubaj — czego możemy się od niego nauczyć?

DubajIst­nieją takie miej­sca na ziemi, które bar­dzo mocno wyróż­niają się pod wie­loma wzglę­dami od tego, do czego zwy­kli­śmy przy­wyk­nąć. Te miej­sca prze­su­wają men­talną gra­nice zwią­zaną z tym, co w naszym mnie­ma­niu jest moż­liwe do zro­bie­nia lub nie.  Z całą pew­no­ścią takim wspa­nia­łym mia­stem jest Dubaj — poło­żony w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich. Jedno z naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się miast świata, sły­nące z nie­sa­mo­wi­tej archi­tek­tury i wielu inno­wa­cyj­nych rozwiązań.

W poniż­szym tek­ście napi­szę o tym, czego moim zda­niem każdy z nas może nauczyć się od Dubaju. Jeśli jesteś osobą, która lubi wygry­wać i reali­zo­wać swoje ambitne cele, poniż­sze wska­zówki mogą oka­zać się dla Cie­bie pomocne. […]

Czytaj dalej

Efekt Domina

Domino03Myślę, że więk­szość z nas pamięta ze swo­jego dzie­ciń­stwa zabawę w usta­wia­nie kostek domina. Po usta­wie­niu sze­regu kostek wystar­czyło deli­kat­nie popchnąć pierw­szą z nich, aby wywo­łać efekt „reak­cji łań­cu­cho­wej”, w któ­rym pierw­sza kostka popy­cha następną, a ta następną i tak dalej, aż do prze­wró­ce­nia wszyst­kich ele­men­tów ukła­danki. Nato­miast nie­wiele osób wie o innym, naprawdę nie­sa­mo­wi­tym zja­wi­sku zwią­za­nym wła­śnie z efek­tem domina. […]

Czytaj dalej

Konferencja — Sukces w biznesie

konferencja success learningSuk­ces w biz­ne­sie. Od czego on tak naprawdę zależy?”

Pod takim tytu­łem odbę­dzie się 14 grud­nia w Rze­szo­wie Kon­fe­ren­cja, pod­czas któ­rej będę miał rów­nież swój wykład. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w Hotelu Rzeszów.

Pod­czas swo­jego godzin­nego wystą­pie­nia opo­wiem o swo­ich prze­my­śle­niach zwią­za­nych z osią­ga­niem suk­cesu w biz­ne­sie. […]

Czytaj dalej

Pierwsza i Jedyna szansa

Bar­dzo czę­sto punk­tem zwrot­nym w życiu jest moment, w któ­rym uświa­da­miamy sobie, że życie nie jest „próbą cze­goś innego”. Jest tylko jedno i wła­śnie upływa. Zega­rek tyka, nawet teraz, gdy czy­tasz ten tekst. Życie jest przed­sta­wie­niem, w któ­rym bie­rzesz udział bez przy­go­to­wa­nia. W trak­cie trwa­nia tego spek­ta­klu musisz nauczyć się swo­jej roli.

Do tej pory w całej histo­rii świata, żyło około […]

Czytaj dalej

Sprzedaż jest sercem gospodarki

Był to naprawdę zimny i śnieżny dzień. Pomimo zmę­cze­nia wywo­ła­nego wcze­śniej­szym czte­ro­dnio­wym wyjaz­dem, posta­no­wi­łem wziąć udział w tym wyda­rze­niu. W dniu 21 stycz­nia około godziny 10:15 otwo­rzy­łem ogromne drzwi do Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w War­sza­wie. […]

Czytaj dalej